Prins Bernhardsluis

31 mei 2024

Gemeente Deventer is eigenaar van een van de grootste binnenhavens van Nederland met een oppervlakte van 20 ha. De haven met 5 havenarmen en de Prins Bernhardsluis van 12 x 100 meter en 2 Hanzebruggen zijn in beheer en eigendom bij gemeente Deventer.

 

Gezien de ambities rond de haven, de ontwikkeling van de logistiek, de problematiek rondom waterveiligheid en de klimaat- en duurzaamheidsopgave is een onderzoek uitgevoerd “Toekomstverkenning Prins Bernhardsluis Deventer” (Movares, d.d. 15-05-2023).  Ten behoeve van het onderzoek zijn interviews gehouden met bedrijven (For farmers, AsfaltNu, BCTN, Bos, DOK, Dyckerhof Basal, Holland Mineraal, Jongeneel, Trouw Nutrition en Veris), parkmanagement, provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, waterschap Drents Overijsselse Delta. 
 
Als gevolg van de ontwikkeling van de Haven, wordt duidelijker dat de functionele capaciteit van de sluis beperkt is. De maximale schepen op de IJssel (CEMT klasse Va) zijn groter dan de afmetingen van de huidige Deventer sluiskolk. Daarnaast komt over ca. 10 jaar het einde van de levensduur van het sluiscomplex in zicht. Een mogelijke vervanging van de Prins Bernhardsluis op termijn is zeer kostbaar. Een grove schatting voor alleen het vervangen van de nautische sluis is geraamd op € 73 miljoen. Dit exclusief bijkomende kosten aan voorhaven en oevers in de haven. Deze investering kan niet alleen door gemeente Deventer gedragen worden. Ook bijdragen van de regio, de provincie(s), het rijk en Europa zullen nodig zijn. 

 

Duurzaam vervoer over water is essentieel voor de circulaire economie en de logistieke opgaves voor de toekomst. Voor Deventer en de regio (Stedendriehoek) is de Prins Bernhardsluis en de haven van Deventer een onmisbare schakel hierin. Op basis van de uitgevoerde "Toekomstverkenning Prins Bernhardsluis" zijn vervolgstappen noodzakelijk. Ter voorbereiding van een definitieve keuze en een dekking van de financiële middelen, is verder onderzoek, een juiste samenwerkingsvorm en een goede onderbouwing nodig, om (Europese) investeringen te verantwoorden.  Daarom wordt de komende periode ingezet op 3 onderdelen: 

  1. Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse
  2. Ruimtelijke studie die inzicht geeft in verdere kaders voor een ontwerp en het ruimtebeslag.
  3. Onderzoek naar financieringsmogelijkheden 

Inland Terminal Deventer / Vos Transport Group komt met waterstof vrachtwagens

31 mei 2024

Als één van de eerste transportbedrijven in Nederland investeert Vos Transport Group in twee waterstof-elektrische vrachtwagens. Die verschijnen binnenkort po de Nederlandse wegen. “Klanten reageren enthousiast. Maar het terugverdienen van de hoge investering zal moeilijk worden”, zo verwacht directeur Jules Menheere. Toch wil hij ervaring opdoen met deze trucks. Lees meer »

Port of Deventer werkt verder aan de toekomst

8 mei 2024

Na de opening van de nieuwe Inland Terminal Deventer begin 2024 worden verder stappen gezet om de haven voor Deventer en omstreken verder gereed te maken voor de toekomst. Dit ondanks de actuele problematiek van: klimaatverandering, CO2-emissies, netcongestie, beprijzing wegtransport en hoge investeringen in de waterinfrastructuur.

 

De haven van Deventer, met 20 ha. water en 7 km kade, bestaat nagenoeg 100 jaar en wil zijn plicht voor de komende jaren blijven vervullen. Met allen uitdagingen die er nu zijn en er in de toekomst op het pad zullen komen. Samen met diverse partners (o.a. bedrijven, Regio Stedendriehoek en Logistics Overijssel) pakken we handschoen op.

 

In januari is hiervan ook een mooi filmpje gemaakt dat ik graag met u wil delen
“Waar mogelijkheden samen komen, nieuwe tijden nieuwe ideeën, gewoon anders doen”

 

Graag brengen we u in contact met de Inland Terminal Deventer om te verkennen wat voor u de mogelijkheden zijn om voorbereid te zijn op de toekomst. Waarbij vervoer over water meer en meer noodzakelijk zal worden. Contactpersoon is de heer Marco Witte of Roy van Verseveld, +31 570 758888, info@inlandterminaldeventer.com

 

Ook willen we u wijzen op de bijeenkomst 12 juni “Cleaner & Greener”.
Hét doorpak-event voor duurzame en slimme logistiek en mobiliteit. U kunt u hiervoor hier aanmelden.

 

Met vriendelijke groet,

Piet-Hein (P.H.J.M.) de Leeuw
manager Binnenhaven 

Nieuwe containerterminal geopend!

17 december 2023

Vanaf maandag 11 december 2023 is de Port of Deventer een nieuwe containerterminal rijker.

 

Vos en BCTN hebben samen met bestuurders uit de regio de terminal feestelijk geopend in aanwezigheid van ruim 150 gasten. De opening van de nieuwe containerterminal is belangrijk voor de Port of Deventer en Regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen) omdat zij daarmee werken aan de opgave om de logistiek te verduurzamen.
De ondernemende partijen van de Inland Terminal Deventer (Vos Transport Group en BCTN) hebben vertrouwen in de toename van vervoer over water en zien de terminal in Deventer als een belangrijke schakel voor de logistiek van en naar Rotterdam.

 

Zie tevens een korte impressie van de opening: Opening Inland Terminal Deventer (ITD) aftermovie - YouTube

 

 

Thomas Walder, Erwin Hoogland , Rudolf de Jager, Willem van der Ark, Ton Heerts, Jules Menheere

De Inland Terminal Deventer

11 december 2023

Duurzaam vervoer over water

 

De Inland Terminal Deventer voorziet de bedrijven in de regio in de opgave om de logistiek te verduurzamen. Eén binnenvaartschip kan 100 containers vervoeren. Dat zijn 100 minder vrachtwagens op de weg. De Inland Terminal Deventer (ITD) is de 14e terminal van de Inland Terminals Group. Hierdoor zijn zij een betrouwbare grote speler voor de haven van Rotterdam en Antwerpen met een vervoer van ruim 500.000 containers per jaar.

 

Het initiatief voor de containerterminal werd in 2016 genomen. Gemeente Deventer, BCTN en Vos Transport Group bespraken de mogelijkheid voor een terminal aan de Westfalenstraat 18-20. Begin 2023 is de 160 meter lange kademuur verstevigd. Afgelopen september heeft de gemeente Deventer het terminalterrein officieel overgedragen aan Inland Terminal Deventer. Zij nemen de exploitatie voor hun rekening. De containerterminal heeft een oppervlakte van 7.500 vierkante meter, met de mogelijkheid tot verdubbeling in de komende jaren.

 

De samenwerking in de keten is hierbij essentieel. Dit werd tevens bevestigd door gedeputeerde Erwin Hoogland, Ton Heerts namens Board Regio Stedendriehoek en Thomas Walder, wethouder Economie gemeente Deventer.

Kade gereed, op naar de opening van de containerterminal!

26 juni 2023

Het is het eindelijk zover. Aannemer Van Heteren weg- en waterbouw heeft een nieuwe kade gerealiseerd voor de containerterminal en een wachtplaatsvoorziening aan de 5e havenarm.

In september zal het terrein verder worden ingericht in opdracht van BCTN en VOS, zodat de containerterminal 1 januari 2024 in bedrijf genomen kan worden.

De verwachting van BCTN en VOS is dat het eerste jaar ca. 10.000 containers (TEU) getransporteerd zullen worden en dat dit hierna verder zal toenemen.

Zie tevens www.ctdeventer.nl


Bodembescherming 5e havenarm tegen uitspoeling door waterbouwsteen en colloïdaal beton

Verkenning vergroting sluis Port of Deventer

7 juni 2021

Begin 2020 heeft de gemeenteraad van Deventer het ambitiedocument “Port of Deventer, Beroepshaven 2030” vastgesteld. In de uitvoeringsagenda is een van de agendapunten: Het versterken van het beheer van de haven.


Probleemstelling

Het beheer van de haven is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. In dit beheer draagt de gemeente zorg voor:

- voldoende afmeermogelijkheden en ligplaatsen met bijbehorende voorzieningen;
- een goed functionerende sluis en bruggen;

- adequate bedieningstijden sluis en bruggen in evenwicht met de belangen van het wegverkeer;
- nieuwe havenverordening en tarievenstructuur;

- green award certificering voor schonere schepen
- digitalisering van informatie en de inning van havengelden om de administratieve druk te verlagen;
- coördinatie van gemeentelijke havenactiviteiten.


Nu de havenverordening is vastgesteld en de digitalisering gestaag vordert gaat de aandacht van Deventer uit naar het functioneren van de sluis. In het ambitiedocument is aangekondigd dat er een inschatting moet worden  gemaakt maken van de investeringen die nodig zijn om de sluis te verlengen. Deventer wil die verkenning na de zomer starten.


Regionale betekenis

In de haven van Deventer worden goederen overgeslagen die een wijde regio ingaan. Het gaat vooralsnog om bulkgoederen ten behoeve de productie van asfalt, veevoeders en bouwstoffen voor de infra en bouwbedrijven in de regio. Met de komst van een overslag voor containers in 2021 wordt de functie van de haven uitgebreid en de regionale betekenis verder versterkt. Het versterken van het vervoer over water als duurzaam alternatief staat bij alle overheidslagen op de agenda. Het is nu tijd om gezamenlijk te investeren.

Webinar terugkijken: optimale en duurzame achterlandverbinding

16 december 2020

Voor welke uitdagingen staan de logistieke hotspots in de provincie Overijssel als het gaat om het bereiken van een duurzame achterlandlogistiek? En hoe lossen zij dat op? Kijk hier het webinar terug dat Nieuwsblad Transport hierover organiseerde in samenwerking met Port of Logistics Overijssel.

 

Onderwerpen:

  • Achterlandverbindingen
  • Duurzaam ondernemen
  • Schoon transport

 

Sprekers

  • Annemarie Terpstra (Topsector Logistiek, commercieel directeur CTT)
  • Bert Weever (DGA Graansloot, duurzaam ondernemer)
  • Roy van Verseveld (Manager Customer Service bij Vos Transport)

 

Port of Deventer wordt steeds zichtbaarder

19 juni 2019

Tijdens het wachten voor open brug krijgen automobilisten de boodschap te zien dat de korte tijd die zij moeten wachten een equivalent van heel veel vrachtwagens passeert. Vervoer over water is ook duurzaam en helpt mee om de CO2 uitstoot te beperken. Tijdens onderhoud aan de brug bij de sluis aan de Deensestraat is doek onder het brugdek aangebracht. In september 2019 wordt onder de Hanzebrug een doek aangebracht met de aankondiging van de komst van Containerterminal Deventer.